pretend

  P, THA-ENG

pretend

 

คำกริยา pretendspretended; pretended; pretending

(พริ-เทน-ด)

 

pretend หมายความว่า

  แกล้งทำเป็น หรือ สแสร้ง ซึ่งในภาษาอังกฤษ pretend อาจให้ความหมายในทางไม่ดีหรือทางดีก็ได้ แต่ภาษาไทยเมื่อใช้คำว่าเสแสร้งแล้วจะโน้มเอียงไปทางลบเช่น เขาเสแสร้งว่าเป็นคนมีน้ำใจ ส่วนคำว่าแกล้งทำเป็นอาจใช้ได้กับทั้งทางดีแลทางไม่ดี เช่น เขาแกล้งทำเป็นนอนหลับ pretend อาจพบใช้ในรูป pretend (that) + clause ซึ่ง that อาจละเว้นก็ได้ หรือ pretend to (be/do somthing)

ตัวอย่าง

The children pretended that they were policemen. อธิบายหรือแปลว่า เด็กแกล้งทำเป็นว่าพวกเขาเป็นตำรวจ

 

He pretended to be either U.S. or U.K. citizens. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้เสแสร้งที่จะเป็นพลเมืองของสหรัฐฯหรือไม่ก็พลเมืองของสหราชอาณาจักรอย่างใดอย่างหนึ่ง

 

She walked past him, pretending that she had not seen him. อธิบายหรือแปลว่า เธอเดินผ่านเขาแกล้งทำเป็นว่าเธอไม่ได้เห็นเขา

 

He’s not asleep – he’s just pretending. อธิบายหรือแปลว่า เขาไม่ได้หลับ เขาเพียงแกล้งทำ(เป็นว่านอนหลับ)

 

 

2  เมื่อใช้รวมในประโยค negative แล้ว not pretend to (do something/be something) อาจให้ความหมายว่า ไม่ได้อ้างว่า(เป็นอย่างใดหนึ่งอย่างใด)

ตัวอย่าง

I don’t pretend to be an expert on the subject. อธิบายหรือแปลว่า ฉันไม่ได้อ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้

 

He never pretends to know what he doesn’t. อธิบายหรือแปลว่า เขาไม่เคยอ้างว่ารู้ในสิ่งที่เข้าไม่รู้

 


 

คำคุณศัพท์

 

pretend หมายความว่า หลอก ซึ่งคือไม่จริงคิดขึ้นในจินตนาการ หรืออาจหมายความว่า แกล้งทำ

ตัวอย่าง

He had a pretend pal with whom he talked. อธิบายหรือแปลว่า เขามีเพื่อนหลอก(คือเพื่อนในจินตนาการ)ซึ่งเพื่อนคนนี้เขาได้พูดคุยกัน

 

When I was playing with her, she offered me a pretend cup of tea. อธิบายหรือแปลว่า ตอนที่ฉันเล่นกับเธอ เธอเสนอให้ฉันชาหลอกหนึ่งแล้ว