proper, properly

  ENG-THA, P

proper

 

คำคุณศัพท์

(′พรอบ-เพอ-ร)

 

proper หมายความว่า

1 เหมาะสม

ตัวอย่าง The children need to learn proper behavior. อธิบายหรือแปลว่า เด็ก ๆ จะต้องเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสม

 

2 ถูกต้อง

ตัวอย่าง

The coach showed him the proper way to hold a bat. อธิบายหรือแปลว่า โค้ชทำให้เขาดูมีวิธีที่ถูกต้องในการจับไม้เบสบอล

 

Is this the proper spelling of your name?  อธิบายหรือแปลว่า นี้เป็นการสะกดชื่อนี้ถูกต้องของคุณใช้ไม่?

 

3 (ส่วนมากในประเทศอังกฤษ) แท้จริง หรือ จริง

ตัวอย่าง  I have never had a proper job. อธิบายหรือแปลว่า อธิบายหรือแปลว่า ฉันไม่เคยมีงานที่แท้จริง – ซึ่งคืองานประจำที่เป็นหลักแหล่ง

 

4 ใจกลาง ของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หรือ ส่วนหลัก ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่าง I live in the suburbs, not in Boston proper. อธิบายหรือแปลว่า ฉันอาศัยอยู่ในเขตชานเมือง ไม่ได้อยู่ในใจกลางบอสตัน

 


 

properly

 

คำวิเศษณ์

 

properly หมายความว่า

1 อย่างถูกต้อง

ตัวอย่าง We need to ensure that handwriting is properly taught in our primary schools. อธิบายหรือแปลว่า เราจำเป็นต้องแน่ใจว่าการเขียนถูกสอนอย่างถูกต้องในโรงเรียนประถมของเรา

 

2 อย่างเหมาะสม

ตัวอย่าง I expect you to behave properly at the restaurant. อธิบายหรือแปลว่า ฉันคาดหวังว่าคุณจะทำตัวอย่างเหมาะสมที่ร้านอาหาร

 


 

properly speaking

 

คำสำนวน

 

properly speaking หมายความว่า จริง ๆ แล้ว

ตัวอย่าง It’s not, properly speaking, champagne but it is very similar. อธิบายหรือแปลว่า จริง ๆ แล้ว มันไม่ใช่แชมเปญ แต่มันคล้ายกันมาก