prostitute

  ENG-THA, P

prostitute

 

คำนาม prostitutes

(′พรอ-ส-ทะ-ทูต-ท)

 

prostitute หมายความว่า ผู้ค้าประเวณี หรือ ผู้ขายบริการ ซึ่งคือผู้ที่ให้บริการทางเพศเพื่อแลกกับเงินหรือสิ่งของมีค่าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ดังนั้นหากเป็นผู้หญิงอาจเรียกว่า โสเภณี หรือ หญิงขายบริการ หรือหากเป็นชายอาจเรียกว่า ชายขายบริการ

ตัวอย่าง

She is a prostitute. อธิบายหรือแปลว่า เธอเป็นโสเภณี

 

In prison, he enjoyed a life of luxury, smuggling in prostitutes and Viagra, according to reports in Mexico. อธิบายหรือแปลว่า ในคุกเขาใช้ชีวิตอย่างหรูหรา ลักลอบผู้ขายบริการและยาไวอากร้าตามการรายงานในเม็กซิโก

 


 

คำกริยา prostitutes; prostituted; prostituted; prostituting

 

prostitute หมายความว่า

1  prostitute และส่วนใหญ่ในรูป prostitute (oneself) หรือ prostitute myself/yourself/himself/herself/themselves หมายความว่า ขายตัว(ใครบางคน) หรือ ขายบริการ(ใครบางคน) หรือ ค้าประเวณี(ใครบางคน)

ตัวอย่าง 

She was forced to prostitute herself in order to get food for her family. อธิบายหรือแปลว่า เธอถูกบังคับให้ขายตัวเพื่อหาอาหารให้ครอบครัว

 

I couldn’t believe her own mother made a plan to prostitute her daughter. อธิบายหรือแปลว่า ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าแม่ของเธอวางแผนจะที่จะขายตัวลูกสาวของเธอได้

 

2  (คำอุปมาอุปไมย และเป็น transitive verb) ขายตัวทิ้ง(บางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทำอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองว่าสูญเปล่าหรือคู่ควร)

ตัวอย่าง

He prostituted his musical skills by going into pop rather than staying with classical music. อธิบายหรือแปลว่า เขาขายตัวทิ้งทักษะทางดนตรีของเขาโดยไปเล่นดนตรีป๊อปแทนที่จะอยู่กับดนตรีคลาสสิก – ซึ่งคือเขาเก่งทางดนตรีคลาสสิกแต่เพราะทำรายได้น้อยจึง “ขายตัว” หันไปทางดนตรีป๊อปแทนเพราะทำรายได้มากกว่า

 

Some critics say that he is prostituting his writing talent. อธิบายหรือแปลว่า นักวิจารณ์บางคนบอกว่าเขากำลังขายตัวทิ้งพรสวรรค์ด้านการเขียนเขา – ซึ่งในที่นี่คือเขาไปเขียนในเรื่องที่นักวิจารณ์ถือว่าไร้สาระแต่ไปเขียนสิ่งที่ทำเงินแต่ไร้คุณค่าแทน