protege

  ENG-THA, P

protege

 

คำนาม proteges หรือ protégéprotégés

(โพร-ทะ-เจ)

 

protege หมายถึง ผู้ที่อยู่ในความอุปถัมภ์ ซึ่งคือผู้ที่มีผู้มีอายุน้อยกว่าอยู่ในความดูแลและช่วยเหลือจากใครคนใดคนหนึ่งโดยการให้การสั่งสอนและให้ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ

 

(ตัวอย่าง He was a protégé of the great composer. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาเป็นผู้ที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของนักแต่งเพลงที่ยอดเยี่ยม นั้นคือเขาได้รับการช่วยเหลือสั่งสอนจากนักแต่งเพลงที่ยอดเยี่ยม)