pulsar

  ENG-THA, P

pulsar

 

คำนาม คำทางดาราศาสตร์

(พัล-ซา-ร)

 

pulsar หมายถึง พัลซาร์ ซึ่งคือวัตถุในอวกาศที่ผลิตรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีกำลังสูง และรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกส่งออกมาเป็นช่วง ๆ หรือเรียกว่า pulse

คำว่า pulsar บัญญัติมาจากคำว่า pulsating radio star ซึ่งมีความหมายว่า ดาวที่ผลิต pulse วิทยุ

pulsar ที่รู้จักกันในปัจจุบันคือ ดาวนิวตรอนที่มีการหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงมากๆ รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งออกมาจากดาวนิวตรอนนี้จะมีลักษณะเป็นช่วง ๆ หรือเป็น pulse เนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของดาวนิวตรอน

ลำของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งออกมาเป็นช่วง ๆ นี้จะมีความเที่ยงตรงมาก ช่วงเวลาของ pulse อาจจะเกิดขึ้นทุก ๆ มิลลิวินาทีไปจนถึงวินาทีขึ้นอยู่กับความเร็วที่ดาวนิวตรอนหมุนรอบตัวเอง  ดาวนิวตรอนเป็นดาวที่มีความหนาแน่นสูงมากเนื่องจากการหยุบตัวของโครงสร้างของดาวและอัดแน่นจนมีความหนาแน่นมากในขณะที่มีขนาดเล็ก

 

ตัวอย่าง Twin beams of energetic particles erupt from the magnetic poles of a pulsar, a rapidly spinning neutron star. อธิบายหรือแปลว่า ลำแสงคู่ของอนุภาคที่มีพลังปะทุจากขั้วแม่เหล็กของพัลซาร์ ซึ่งเป็นดาวนิวตรอนที่หมุนเร็ว