put in a good word

  ENG-THA, P, W

put in a good word

 

คำสำนวน puts/put/put/putting in a good word (for someone)

 

put in a good word (for someone) หมายความว่า ช่วยแนะนำ(ใครบางคน)ให้ ซึ่งคือช่วยโดยการพูดสิ่งดี ๆ ของใครคนหนึ่งเพื่อให้ใครอีกคนยอมรับเขาหรือเห็นสิ่งที่ดีของคนนั้น เช่น ช่วยแนะนำให้ใครบางคนเพื่อให้ได้งานหรือเพื่อให้ได้ตำแหน่ง

ตัวอย่าง

I got the job because his dad put in a good word for me. ความหมาย

 

I’ll put in a good word for you with the management. ความหมาย

 

She put in a good word for me at today’s meeting. ความหมาย