put off

  ENG-THA, P

put off

 

คำกริยา puts off; put off; put off; putting off

(′พุต-ท-ออฟ-ฟ)

 

put off หมายความว่า

1  put off (something) หรือ put (something) off หมายความว่า เลือน(บางสิ่งบางอย่าง)ออกไป ซึ่งคือชะลอการทำบางสิ่งบางอย่างออกไป มักใช้ในรูป passive ที่หมายความว่า ถูกเลือนออกไป

ตัวอย่าง

Nowadays, many women put off having a baby later in life. อธิบายหรือแปลว่า ปัจจุบันผู้หญิงจำนวนมากเลือนการมีลูกออกไปเมื่อมีอายุมากขึ้น

 

The match has been put off until tomorrow because of bad weather. อธิบายหรือแปลว่า การแข่งขันถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี

 

2  put (somebody) off หรือ put off (somebody) หมายความว่า ทำให้(ใครบางคน)เกรงกลัว(ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนี่ง) หรือ ทำให้(ใครบางคน)ไม่กล้า(ที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด) มักใช้ในรูป passive ที่หมายความว่า ถูกทำให้เกรงกลัว หรือ ไม่กล้า

ตัวอย่าง

Jewish students are being put off from applying to certain universities because of claims of anti-Semitism. อธิบายหรือแปลว่า นักเรียนชาวยิวกำลังถูกทำให้เกรงกลัวจากการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยบางแห่งเนื่องจากมีการกล่าวอ้างการต่อต้านชาวยิว

 

Chinese students said stricter measures were unlikely to put off applicants for now.  อธิบายหรือแปลว่า นักศึกษาชาวจีนกล่าวว่ามาตรการที่เข้มงวดต่างๆมากขึ้นไม่น่าจะทำให้ผู้สมัครเกรงกลัวในขณะนี้

 

3  put (somebody) off หรือ put off (somebody)  หมายความว่า ไล่(ใครบางคน)ออกจาก(สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง) หรือในรูป passive ที่หมายความว่า ถูกไล่ออกจาก

ตัวอย่าง I demand he be put off the train at the next stop. อธิบายหรือแปลว่า ฉันต้องการให้เขาถูกไล่ออกจากรถไฟป้ายถัดไป

 

2 (ส่วนมากใช้ในประเทศอังกฤษ) put (somebody) off หมายความว่า ทำให้(ใครบางคน)รอ หรือ ทำให้(ใครบางคน)คอย

ตัวอย่าง When he calls, put him off as long as you can. อธิบายหรือแปลว่า ถ้าเขาโทรมา ก็ให้เขารอให้นานที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้