qubit

  ENG-THA, Q

qubit

 

คำนาม พหูพจน์ qubits หรือเรีกยว่า quantum bit; quantum bits

(′คิว-บิต-ท)

 

qubit คือ คิวบิต หรืออาจเรียกว่า quantum bit คือ ควอนตัมบิต ซึ่งคือหน่วยของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์โดยที่ถูกเก็บไว้ด้วยสถานะของอะตอมหรืออนุภาคหนึ่ง ดังนั้นจึงสามารถใช้เก็บข้อมูลหลายๆอย่างได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันตามกฎของกลศาสตร์ควอนตัม ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่ข้อมูลเก็บด้วยสถานะของแรงดันไฟฟ้าที่เรียกว่า บิต (bit) โดยที่ bit จะเป็นได้ 0 หรือ 1 อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ในขณะที่ qubit สามารถเป็นได้ 0 หรือ 1 หรือสถานะการทับซ้อนระหว่าง 0 และ 1 สถานะการทับซ้อนจะเท่ากับ ดังนั้น 1 qubit จะสามารถแสดงข้อมูลได้ถึง 4 สถานะนั้นก็คือ 0 หรือ 1 และสถานะการทับซ้อนอีก 2 สถานะ

ตัวอย่างสถานะของ qubit เช่นใช้ การหมุนของอิเล็กตรอนซึ่งสามารถทำได้สองระดับเช่นหมุนขึ้นและหมุนลง หรือใช้ขั้วของโฟตอนซึ่งมีสองสถานะเช่นกัน

 

ตัวอย่าง  Google created a quantum computer named Sycamore with 54 qubits. อธิบายหรือแปลว่า กูเกิลได้สร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัม ชื่อซิคามอร์ ที่มี 54 คิวบิต