reassure, reassurance

  ENG-THA, R

reassure

 

คำกริยา reassures; reassured; reassuring

(รี-อะ-เชัว-ร)

 

reassure หมายความว่า

1 ให้ความมั่นใจ ใครคนใดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเมื่อใช้ในรูป  passive voice จะหมายถึง มั่นใจ กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่าง

He reassured me that my money would arrive soon. อธิบายหรือแปลว่า เขาให้ความมั่นใจฉันว่าเงินของฉันจะมาถึงเร็ว ๆ นี้

 

We are reassured to see the perpetrator brought to justice. อธิบายหรือแปลว่า เรามั่นใจที่จะเห็นผู้กระทำความผิดถูกนำมานำเดินคดี

 

2 ปลอบใจ ซึ่งคือพูดหรือแสดงเพื่อให้ใครคนหนึ่งรู้สึกกังวลหรือกลัวเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างน้อยลง

ตัวอย่าง I tried to reassure myself that the children were safe. อธิบายหรือแปลว่า ฉันพยายามปลอบใจ ตัวเองว่าเด็ก ๆ ปลอดภัย

 


 

reassurance

 

คำนาม

(รี-อะ-ชัว-ร-รัน)

 

reassurance หมายความว่า การให้ความมั่นใจ หรือ ความมั่นใจ

ตัวอย่าง

Despite reassurances from the government, there are still concerns in the scientific community over the plan to leave Euratom. แม้ว่าการให้ความมั่นใจจากรัฐบาล แต่ก็ยังมีข้อกังวลในประชาคมของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแผนการออกจากประชาคมพลังงานปรมาณูของยุโรป