recovery

  ENG-THA, R

recovery

 

คำนาม คำนามนับไม่ได้ หรือ คำนามนับได้รูปเอกพจน์

(ริ-′คัฟ-วะ-รี่)

 

recovery หมายความว่า

1  การฟื้นตัว ซึ่งคือการกลับมาสู่สภาวะปกติทางสุขภาพ จิตใจ หรือแม้แต่ทางเศรษฐกิจ หรืออาจใช้ในรูป

make a recovery from (something) หมายความว่า ฟื้นตัวจาก(บางสิ่งบางอย่าง)

ตัวอย่าง

We wish him a speedy recovery. อธิบายหรือแปลว่า เราหวังให้เขามีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

 

This new policy may slow the pace of economic recovery. อธิบายหรือแปลว่า นโยบายใหม่นี้อาจชะลออัตราของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจลง

 

He made a quick recovery from his heart operation. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการผ่าตัดหัวใจของเขา

 

Doctors expect him to make a full recovery. อธิบายหรือแปลว่า แพทย์คาดหวังว่าขาจะฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์

 

2   การกู้คืน หรือ การกู้(บางสิ่งบางอย่าง)กลับคืนมา หรือซึ่งคือการได้บางสิ่งบางอย่างที่สูญเสียไปกลับคืนมา

ตัวอย่าง Every minute that a critical application is unavailable is costly and, therefore, faster data recovery reduces financial losses. อธิบายหรือแปลว่า  ทุก ๆนาทีที่แอปพลิเคชันที่สำคัญไม่ม่ให้บริการจะมีค่าใช้จ่ายสูง และดังนั้นการกู้คืนข้อมูลที่รวดเร็วกว่าจะลดความสูญเสียทางการเงิน

 

3  in recovery หมายความว่า กำลังฟื้นตัว กลับมาสู่สภาพปกติหรือสภาพเดิม

ตัวอย่าง

She is still in recovery. อธิบายหรือแปลว่า เธอยังคงกำลังฟื้นตัว

 

Many patients in recovery are concerned about taking antidepressants. อธิบายหรือแปลว่า ผู้ป่วยจำนวนมากที่กำลังฟื้นตัวมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ภาวะซึมเศร้า