rectify, rectification

  ENG-THA, R

rectify

 

คำกริยา rectifiesrectifiedrectifying

(เรค-ตะ-ฟาย)

 

rectify หมายความว่า แก้ไข บางสิ่งบางอย่างให้ถูกต้อง ถ้าพูดถึงสาร rectify จะหมายถึง ทำให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะการกลั่นซ้ำเพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์ เช่น rectified alcohol แปลว่า แอลกอฮอล์ที่ถูกทำให้บริสุทธิ์

rectify มาจากภาษาฝรั่งเศสเก่า rectifier ที่แปลว่า ทำให้ตรง และคำนี้มีรากคำมาจากภาษาลาติน rectus ที่แปลว่า ตรง ดังนั้นคำว่า rectify จึงหมายถึง แปลง กระแสไฟฟ้าสลับให้เป็นกระแสตรง

 

1 แก้ไข บางสิ่งบางอย่างหรือปัญหาให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง I am determined to take whatever action is necessary to rectify the situation. อธิบายหรือแปลว่า ฉันถูกกำหนดให้ทำอะไรก็ได้ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์

 

2 แปลงกระแสไฟฟ้าสลับให้เป็นกระแสตรง อุปกรณ์ที่แปลงกระแสไฟฟ้านี้เรียกว่า rectifier

ตัวอย่าง The current from the transformers is rectified by high-voltage diodes. อธิบายหรือแปลว่า กระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกแปลงกระแสไฟฟ้าสลับให้เป็นกระแสตรงโดยไดโอดแรงดันสูง

 

3 ทำให้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะการกลั่นซ้ำเพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์ เช่น rectified alcohol แปลว่า แอลกอฮอล์ที่ถูกทำให้บริสุทธิ์

 


 

rectification

 

คำนาม rectifications

(เรค-ตะฟะ-เคชั่น)

 

rectifications หมายความว่า

1 การแก้ไข บางสิ่งบางอย่างหรือปัญหาให้ถูกต้อง

 

2 การแปลงกระแสไฟฟ้าสลับให้เป็นกระแสตรง