respiration

  ENG-THA, R

respiration

 

คำนาม

(เรส-พะ-′เร-ชั่น)

 

respiration หมายความว่า การหายใจ ซึ่งคือการนำอากาศที่มีออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานของสิ่งมีชีวิต

 

ตัวอย่าง

A few single-cell organisms lost the ability for aerobic respiration, but never in animals, the study said. อธิบายหรือแปลว่า สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจำนวนไม่มากได้สูญเสียความสามารถในการหายใจที่ใช้ออกซิเจน แต่ไม่เคย(เกิดขึ้น)ในสัตว์ การศึกษาได้กล่าว

 

Once incorporated into the body, vitamin E serves as an antioxidant, protecting us from some of the harmful effects of our metabolism and respiration. อธิบายหรือแปลว่า เมื่อถูกรวมเข้าไปในร่างกายแล้ว วิตามินอีจะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ปกป้องเราจากผลที่เป็นอันตรายของการเผาผลาญทางเคมีและการหายใจของเรา