respiratory

  ENG-THA, R

respiratory

 

คำคุณศัพท์

(′เรส-พะ-ระ-ทอ-รี่) หรือ (′เรส-พะ-ทรี่)

 

respiratory หมายความว่า  (เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นใน)ทางเดินหายใจ หรือ (เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นใน)ระบบหายใจ

ตัวอย่าง

Airborne viruses enter the body via the respiratory tract, when you breath in. อธิบายหรือแปลว่า ไวรัสในอากาศเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเดินระบบหายใจ เมื่อคุณหายใจเข้า

 

The tournament was canceled once before, in 2003, when China was set to play host in the face of an outbreak of SARS, another respiratory illness. อธิบายหรือแปลว่า การแข่งขันเคยถูกยกเลิกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ในปี 2003 เมื่อจีนจะเป็นเจ้าภาพในขณะที่ต้องเผชิญกับการระบาดของโรคซาร์ส ซึ่งเป็นโรคทางเดินหายใจอีกโรคหนึ่ง