rhetoric, rhetorical, rhetorically

  H, R

rhetoric

 

คำนาม

(เร-ดะ-ริค-ค) หรือ (เร-ทะ-ริค-ค)

 

rhetoric หมายความว่า

1 วาทศิลป์ ซึ่งคือศีลปะการพูดหรือเขียนเพื่อใช้ในการโน้มน้าวหรือซักจูงใจผู้คนโดยที่คำพูดหรือข้อความนั้นอาจจะไม่เป็นจริง

(ตัวอย่าง There is no place in American politics for this kind of disgusting rhetoric. อธิบายหรือแปลได้ว่า ไม่มีสถานที่ในการประเทศอเมริกันสำหรับวาทศิลป์ที่น่าขยะแขยงชนิดนี้)

 

2 วาทศาสตร์ ซึ่งคือการศึกษาศิลปะหรือทักษะในการการพูดหรือการเขียนอย่างเป็นทางการและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างเพื่อที่จะคนโน้มน้าวใจคน

 


 

rhetorical

 

คำคุณศัพท์

(รี-ทอ-ริ-เคิล-ล)

 

rhetorical หมายความว่า วาทศิลป์ หรือ เกี่ยวกับหรือเป็นวาทศิลป์ โดยมากเป็นคำพูดในลักษณะคำถาม แต่ผู้พูดไม่ต้องการคำตอบ เป็นเพียงเทคนิคการพูดที่เน้นด้วยคำถาม

ตัวอย่าง My question was rhetorical. I wasn’t really expecting an answer. อธิบายหรือแปลว่า คำถามของฉันเป็นวาทศิลป์ ฉันไม่ได้คาดหวังคำตอบจริง ๆ

 


 

rhetorically

 

คำคุณศัพท์

(รี-ทอ-ริค-ลี่)

 

rhetorically หมายความว่า เชิงวาทศิลป์ โดยมากเป็นคำพูดในลักษณะของคำถามต่าง ๆ แต่ผู้พูดไม่ต้องการคำตอบ เป็นเพียงเทคนิคการพูดที่เน้นด้วยคำถาม

ตัวอย่าง Why do we need another cafe?” he asked rhetorically on a recent visit. อธิบายหรือแปลว่า ทำไมเราต้องการร้านกาแฟอีกร้านหนึ่ง เขาถามเชิงวาทศิลป์ ในการมาเยี่ยมเมื่อเร็ว ๆ นี้ – ซึ่งอธิบายว่าเจาผู้นี้ไม่ต้องการร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งแต่พูดเป็นคำถามให้ดูดีขึ้นแทนที่จะปฏิเสธไปโดยตรง