ride the short bus

  B, ENG-THA, R, S

ride the short bus

 

คำสแลง คำที่ใช้ในอเมริกา rides/rode/ridden/riding the short bus

 

ride the short bus มีความหมายตามตัวอักษรว่า นั่งรถเมล์สั้น หรือ นั่งรถเมล์เล็ก ซึ่งเป็นคำสแลงของอเมริกาที่หมายความว่า ไปโรงเรียนเด็กพิเศษ หรือ เข้าเรียนโรงเรียนเด็กพิเศษ ซึ่งคือเข้าเรียนที่โรงเรียนที่บริการการศึกษาสำหรับผู้พิการทางการเรียนรู้

the short bus ในที่นี่คือรถบัสรับส่งนักเรียนพิเศษที่มีขนาดเล็กกว่ารถบัสรับส่งนักเรียนของสหรัฐฯทั่วไป

และนอกจากนั้น ride the short bus ยังเป็นคำด่าใครคนใดคนหนึ่งว่า โง่ ซึ่งคือเปรียบว่าโง่ทางสติปัญญาต้องเข้าเรียนโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ

 

ตัวอย่าง My sister Emily, who has Angelman syndrome, spent a lifetime having to ride the short bus, and I never used to think anything of it. อธิบายหรือแปลว่า เอมิลี่น้องสาวของฉัน ผู้ซึ่งเป็นโรคแองเจิลแมน ได้ใช้เวลาทั้งชีวิตที่ต้องนั่งรถเมล์สั้น และฉันก็ไม่เคยคิดอะไรเลย – ซึ่งในที่นี้คือ ต้องเข้าเรียนโรงเรียนเด็กพิเศษ