rub off

  ENG-THA, R

rub off

 

คำกริยา rubs off; rubbed off; rubbed off; rubbing off

 

rub off หมายความว่า

1 (เมื่อพูดถึงความรู้สึก นิสัย เป็นต้น) rub off on (someone) หมายความว่า ส่งอิทธิผลต่อให้กับ(ใครบางคน) หรือ ถ่ายโอนอิทธิผลต่อให้กับ(ใครบางคน)

ตัวอย่าง

He refused to give up, and his confidence rubbed off on the others. อธิบายหรือแปลว่า เขาปฏิเสธที่จะยอมแพ้ และความมั่นใจของเขานั้นส่งอิทธิผลต่อให้กับคนอื่นๆ

 

When you are having a hard time, your tension can easily rub off on your kids. อธิบายหรือแปลว่า เมื่อคุณมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก ความตึงเครียดของคุณสามารถส่งอิทธิผลต่อให้กับลูก ๆ ของคุณได้อย่างง่ายดาย

 

I was hoping some of his genius might rub off. อธิบายหรือแปลว่า ฉันหวังว่าอัจฉริยะบางอย่างของเขาอาจจะส่งอิทธิผลต่อให้

 

2 (ความหมายตามตัวอักษร) rub (something) off หรือ rub off (something) หมายความว่า  ถู(บางสิ่งบางอย่าง)ออก

ตัวอย่าง

He rubbed the mud off his face. อธิบายหรือแปลว่า เขาถูโคลนออกจากใบหน้าของเขา

 

She rubbed off her lipstick. อธิบายหรือแปลว่า เธอถูลิปสติกของเธอออก