saliva

  ENG-THA, S

saliva

 

คำนาม

(สะ-ไล-วะ)

 

saliva หมายถึง น้ำลาย ซึ่งคือ ของเหลวภายในปากที่ถูกหลั่งออกมาจากต่อมน้ำลายเพื่อหล่อลื่นอาหารและน้ำลายมีความสามารถทีจะเริ่มสลายแป้ง

 

ตัวอย่าง our mouths filled with saliva when we smelled the food. อธิบายหรือแปลว่า ปากของเราเต็มไปด้วยน้ำลายเมื่อเราได้กลิ่นอาหาร