sanitize, sanitization

  ENG-THA, S

sanitize

 

คำกริยา sanitizessanitizedsanitizing; ประเทศอังกฤษเขียน sanitise; sanitises; sanitised; sanitising

(แซน−นะ−ไท−ซ)

 

sanitize หมายความว่า ทำให้(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)สะอาดปราศจากเชื้อโรค เมื่อพูดถึงคำว่า sanitize เราจะไม่เพียงทำให้สะอาดแต่เราจะทำให้ปราศจากเชื้อโรคและถูกสุขอนามัยโดยเฉพาะการใช้สารเคมีในการกำจัดเชื้อโรค

ในภาษาคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของฐานข้อมูล (Database) โดยที่การ Sanitization คือ การทำให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาปราศจากข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อระบบหรือโปรแกรม เช่น เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในโปรแกรม ดังนั้น sanitize หมายถึง ทำให้ข้อมูลสะอาดปราศจากข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อระบบ

1 ทำให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค

ตัวอย่าง The housekeeping staff sanitized the bathroom. อธิบายหรือแปลได้ว่า พนักงานทำความสะอาดทำให้ห้องน้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรค

 

2 ในภาษาคอมพิวเตอร์ sanitize หมายถึง ทำให้ข้อมูสะอาดปราศจากข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อระบบ

เข่น Sanitize a Database for Testing. แปลได้ว่า ทำให้ข้อมูลสะอาดปราศจากข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อระบบสำหรับการทอดสอบ

 


 

sanitization

 

คำนาม ใช้ส่วนใหญ่ในประเทศอเมริกา

(แซน−นะ−ไท−เซชั่น)

 

sanitization หมายถึง การทำให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคและถูกสุขอนามัย

ในภาษาคอมพิวเตอร์ Sanitization คือ การทำให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาปราศจากข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อระบบหรือโปรแกรม เช่น เพื่อหลีกเลี่ยงความขัด

ตัวอย่าง

Months after the water sanitization technology was installed, no one had fallen sick. อธิบายหรือแปลได้ว่า หลายเดือนหลังจากเทคโนโลยีการทำให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคถูกติดตั้ง ไม่มีใครได้ป่วยลงเลย