scratch

  ENG-THA, S

scratch

 

คำกริยา scratches; scratchedscratching

(สแกรท-ช)

 

scratch หมายความว่า ข่วน หรือ ขีดข่วน ซึ่งคือการที่ของแหลมเช่น เล็บ หรือ ตาปูข่วนหรือขีดขวนให้เป็นรอย ถ้าเราเอาโทรศัพท์มือถือใส่ในกระเป๋ากับกุญแจจะทำให้กุญแจสามารถ  scratch (ขีดข่วน) จอของโทรศัพท์มือถือได้ หรือ หมาที่ต้องการออกนอกบ้านอาจจะพยายามโดยการ scratches (ข่วน) ที่ประตู  นอกจากนี้ scratch ยังหมายถึง เกา เช่น เกาหลัง ยังมีความหมายอื่นๆ ได้อีกสรุปได้ดังต่อไปนี้

 

1 ข่วน หรือ ขีดข่วน และถ้าพูดถึงสัตว์ใช้เล็บในการ เขี่ย หรือ ขุดเขี่ย 

ตัวอย่าง

Someone scratched the paint on my car. อธิบายหรือแปลว่า มีคนขีดข่วนสีบนรถของฉัน

 

Chickens were scratching around in the yard for grain. อธิบายหรือแปลว่า ไก่กำลังขุดเขี่ยรอบๆ สนามสำหรับเมล็ดพืช

 

2 เกา

ตัวอย่าง The dog scratched its ear. อธิบายหรือแปลว่า สุนัขเกาหูของมัน

 

3 แกะสลัก โดยเฉพาะหยาบๆ

ตัวอย่าง People have been scratching their names on this rock for years. อธิบายหรือแปลว่า ผู้คนได้แกะสลักชื่อของพวกเขาบนหินก้อนนี้เป็นเวลาหลายปีแล้ว

 

4 ถอนตัวจากการแข่งขันก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้น ใช้มาก scratch + from

ตัวอย่าง The world champion scratched from the 800 meters after injuring herself the day before. อธิบายหรือแปลว่า แชมป์โลกถอนตัวจาก(การแข่งขันวิ่ง) 800 เมตรหลังจากได้รับบากเจ็บเมื่อวันก่อน

 

5 (ไม่เป็นทางการ) ยกเลิก เช่น ยกเลิกแผนการที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง ประเทศอังกฤษใช้ scrub 

ตัวอย่าง We had to scratch our plans when I lost my job. อธิบายหรือแปลว่า เราต้องยกเลิกแผนการของเราเมื่อฉันสูญเสียงานของฉัน

 

6 ขีดออก โดยเฉพาะเมื่อใช้ในรูปแบบ scratch + out

ตัวอย่าง The name of Dr McNab was scratched out and that of Dr Dunstaple substituted. อธิบายหรือแปลว่า ชื่อของ Dr McNab ถูกขีดออก และชื่อของ Dr Dunstaple เป็นคนแทน

 


 

คำนาม scratches

 

scratch หมายความว่า

1 รอยข่วน หรือ รอยขีดข่วน

ตัวอย่าง There’s a scratch in the paint on the new car! อธิบายหรือแปลว่า มีรอยขีดข่วนในสีบนรถใหม่!

 

2 (คำแสลง) เงิน

ตัวอย่าง We don’t have the scratch to buy a new car. อธิบายหรือแปลว่า ฉันไม่มีเงินที่จะซื้อรถใหม่

 


 

คำคุณศัพท์

 

scratch หมายความว่า เท่าที่หาได้ เช่น A scratch team คือทีมที่มาจากบุคคลเท่าที่หาได้

 


 

คำสำนวน

 

from scratch หมายถึง  ตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อพูดถึง จะให้ความรู้สึกที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำด้วยตัวเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จ

ตัวอย่าง Ben built the hut from scratch. อธิบายหรือแปลได้ว่า เบนสร้างกระท่อมด้วยตัวเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น

 

up to scratch หมายถึง ถึงระดับมาตรฐาน หรือ ถึงระดับที่ย่อมรับได้

ตัวอย่าง Your last essay wasn’t up to scratch. อธิบายหรือแปลได้ว่า บทความล่าสุดของคุณไม่ได้ถึงระดับมาตรฐาน

 

you scratch my back and I’ll scratch yours เป็นคำที่ใช้พูดเพื่อแสดงความหมายว่า ถ้าคุณช่วยฉัน ฉันก็จะช่วยคุณ