second sight

  ENG-THA, S

second sight

 

คำนาม

(เซ็ก-คัน-ไซ-ท)

 

second sight หมายความว่า ตาทิพย์ ซึ่งคือความสามารถในการยั่งรู้อนาคตหรือมองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตัวอย่าง

They believe in second sight, in apparitions, charms, witchcraft, and in a kind of irresistible Satanic influence. อธิบายหรือแปลว่า พวกเขาเชื่อในตาทิพย์ ในภูติผีปีศาล เสน่ห์ การใช้เวทมนตร์ และอิทธิพลของของซาตานที่ไม่อาจต้านทานได้

 

With his tender second sight he tried to hide Ellen from herself or whatever it was that was troubling her. อธิบายหรือแปลว่า ด้วยตาทิพย์ที่มีความเมตตาของเขา เขาได้พยายามปิดบังเอลเลนจากตัวเธอเองหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เธอหนักใจ