sell like hot cakes

  C, ENG-THA, S

sell like hot cakes

 

คำวลี คำสำนวน คำไม่เป็นทางการ sells/sold/selling like hot cakes

 

sell like hot cakes มีความหมายความ ขายได้เหมือนขายเค้กร้อน ๆ ซึ่งเป็นสำนวนพูดบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหนึ่งขายได้ในจำนวนมากและได้อย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนกับเค้กร้อนๆที่ใครก็ต้องการซื้อกิน ตรงกับสำนวนไทยว่า ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า หรือ ขายดีเหมือนเทน้ำเทท่า ซึ่งคือขายได้ในจำนวนที่มากและหมดอย่างรวดเร็วเสมือนว่าเททิ้งน้ำไป

ตัวอย่าง 

The concert tickets are selling like hot cakes. อธิบายหรือแปลว่า ตั๋วคอนเสิร์ตกำลังขายดีเป็นเทน้ำเทท่า

 

His new book is selling like hot cakes. อธิบายหรือแปลว่า หนังสือเล่มใหม่ของเขาขายดีเป็นเทน้ำเทท่า