serve (one’s) time, serve time

  ENG-THA, S

serve (one’s) time และ serve time

 

คำสำนวน คำกริยา serves (one’s) time; served (one’s) time; served (one’s) time; serving (one’s) time และ serves time; served time; served time; serving time

 

1  serve (her/his/my/your/their) time หมายความว่า ทำหน้าที่ หรือ รับใช้ราชการ(ส่วนมากราขการทหทาร)

ตัวอย่าง

He served his time in the National Guard during the Vietnam War. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาได้ทำหน้าที่ในหน่วยดูแลความปลอดภัยแห่งชาติระหว่างช่วงสงครามเวียดนาม

 

He was promoted to the manager after serving his time as an engineer in Dubai. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการหลังจากการทำหน้าที่เป็นวิศวกรในประเทศดูไบ

 

serve time หมายความว่า รับโทษติดคุก หรือ จำคุก ในความหมายนี้ serve time จะมีความหมายเหมือนกับคำว่า do time

ตัวอย่าง

He is now serving time for drug possession. อธิบายหรือแปลว่า เขากำลังรับโทษติดคุกสำหรับ(ความผิด)การมียาเสพติดครอบครอง

 

He robbed banks and served time in prison. อธิบายหรือแปลว่า เขาปล้นธนาคารและรับโทษในคุก