settle

  ENG-THA, S

settle

 

คำกริยา settles; settled; settled; settling

(เซต-เดิล-ล)

 

settle หมายความว่า

1  แก้ปัญหา

ตัวอย่าง  Both countries agreed to try to settle their dispute by negotiation. อธิบายหรือแปลได้ว่า ทั้งสองประเทศตกลงที่จะพยายามแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยการเจรจา

 

2  ยุติ(ข้อพิพาททางกฎหมาย)  โดยเฉพาะด้วยการตกลงกันได้ในทางใดทางหนึ่ง บางครั้งจะพบในรูป (be) settled out of court หมายถึง ถูกยุตินอกศาลปกครอง ซึ่งคือยุติข้อพิพาททางกฎหมายกันได้เองโดยไม่ต้องพึ่งการตัดสินของศาล

ตัวอย่าง  The dispute was settled out of court with VIA paying Intel an undisclosed sum of money. อธิบายหรือแปลได้ว่า ข้อพิพาทดังถูกยุตินอกศาลปกครองโดยที่บริษัท VIA จ่ายเงินจำนวนที่ไม่เปิดเผยให้บริษัท Intel

 

3  settle differences หมายความว่า ยุติการทะเลาะกันในเรื่องของความแตกต่างทางความคิด

ตัวอย่าง  My father and I have agreed finally to settle our differences. อธิบายหรือแปลได้ว่า พ่อกับฉันได้ตกลงกันที่จะยุติการทะเลาะกันในเรื่องของความแตกต่างทางความคิดของเรา

 

4  ตกลงกันได้ ส่วนมากใช้ในรูป settle on (something) หมายความว่า ตกลงกันได้เกี่ยวกับ(บางสิ่งบางอย่าง)

ตัวอย่าง  She and I had still not settled on a name for our new born baby. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอและฉันยังไม่ได้ตกลงกันได้เกี่ยวกับชื่อของลูกที่เกิดใหม่ของเรา

 

5  settle for (something) หมายความว่า ยอมรับ(บางสิ่งบางอย่าง)

ตัวอย่าง  England will have to settle for third or fourth place in this competition. อธิบายหรือแปลได้ว่า อังกฤษจะต้องยอมรับอันดับที่สามหรือสี่ในการแข่งขันครั้งนี้

 

6  ชำระ หรือ จ่าย(เงินหรือหนี้)

ตัวอย่าง  We’re still giving them a chance to settle their debts. อธิบายหรือแปลได้ว่า เรายังคงให้โอกาสพวกเขาที่จะชำระหนี้ของพวกเขา

 

7  ตั้งรกราก ซึ่งหมายถึงสร้างฐานะและครอบครัวอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง ส่วนมากใช้ตามด้วยคำบุพบท down

ตัวอย่าง  One day he will settle down and raise a family. อธิบายหรือแปลได้ว่า วันหนึ่งเขาจะตั้งรกรากและเลี้ยงดูครอบครัว

 

8  ปักหลักอยู่ ซึ่งหมายถึงตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างถาวรในที่ใดที่หนึ่ง

ตัวอย่าง  Born in Italy, he settled with his family in Massachusetts when he was 6. อธิบายหรือแปลได้ว่า เกิดในอิตาลี เขาได้ปักหลักอยู่กับครอบครัวในแมสซาชูเซตส์เมื่อเขาอายุได้ 6 ขวบ

 

9  สงบ หรือ สงบเงียบ จากความรุนแรงหรือความโกรธ บางครั้งอาจพบในรูป settle (somebody) down หมายความว่า ทำให้(ใครบางคน)สงบลง หรือ settle down หมายความว่า สงบลง

ตัวอย่าง 

The bus driver pulled over to get the angry commuters to settle down. อธิบายหรือแปลได้ว่า คนขับรถได้หยุดรถข้างทางเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารที่โกรธสงบลง

 

The weather is expected to settle towards the end of the week. อธิบายหรือแปลได้ว่า สภาพอากาศคาดว่าจะสงบเมื่อเข้าสู่ปลายสัปดาห์

 

10  นั่ง โดยเฉพาะในท่าที่สบาย

ตัวอย่าง  I settled back into my comfortable position on the cushy chair. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันนั่งกลับไปในท่าที่สบายของฉันบนเก้าอี้โซฟา

 

11 อยู่ตัว หรือ เข้าที่ ซึ่งคือมั่นคงแล้วและไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ตัวอย่าง  The job will be easier once you settle into a routine. อธิบายหรือแปลว่า งานจะง่ายขึ้นเมื่อคุณเข้าที่ในกิจวัตรแล้ว

 

12  หยุดอยู่  หรือ ตั้งอยู่ โดยเฉพาะหลังจากการเคลื่อนตัว

ตัวอย่าง  A fly settled on his face. อธิบายหรือแปลว่า แมลงวันตัวหนึ่งหยุดอยู่บนใบหน้าของเขา

 

13 หากพูดถึงสิ่งเช่น ฝุ่น หิมะ เป็นต้น settle จะหมายความว่า กองรวมกันอยู่ โดยเฉพาะหลังจากการพัดพามาและหยุดลง

ตัวอย่าง Snow settled on the roofs. อธิบายหรือแปลว่า หิมะกองรวมกันอยู่บนหลังคา

 

 


 

settle (someone) in

 

คำวลี

 

settle (someone) in หมายความว่า ช่วยเหลือ(ใครบางคน)ให้รู้สึกสะดวกสบายในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

 

ตัวอย่าง  The nurse is settling a new patient in at the moment. อธิบายหรือแปลได้ว่า พยาบาลกำลังช่วยเหลือผู้ป่วยรายใหม่ในเวลานี้