sobriety

  ENG-THA, S

sobriety

 

คำนาม

(สะ-′บราย-อะ-ที)

 

sobriety หมายความว่า ภาวะที่ไม่มึนเมา หรือ ภาวะที่ไม่เมา ซึ่งคือการใครคนหนึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่มึนเมาจากสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตัวอย่าง

Last December, Sheen reached two years of sobriety. อธิบายหรือแปลว่า เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ชีนได้บรรลุสองปีของภาวะที่ไม่เมา  -ซึ่งคือไม่ได้ดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์มาสองปีเมื่อเดือนธันวาคม

 

She knew she didn’t want to fall back into drugs and lose the sobriety she’s been working hard on. อธิบายหรือแปลว่า เธอรู้ว่าเธอไม่ต้องการที่จะถอยกลับไปสู่เสพยาและไม่ต้องการสูญเสียภาวะที่ไม่เมาที่เธอได้ทำงานหนักมา

 

Lewis was belligerent and refused to perform a sobriety test. อธิบายหรือแปลว่า ลูอิสก้าวร้าวไม่เป็นมิตรและปฏิเสธที่จะทำทดสอบภาวะที่ไม่มึนเมา

 

 

ดู sober