solute

  ENG-THA, S

solute

 

คำนาม solutes

(ซอล-ลูต-ท)

 

solute หมายถึง ตัวละลาย ในสารละลายของเหลว เช่น ถ้าเราพูดถึงน้ำเชื่อม น้ำเชื่อมก็คือสารละลาย(solution) โดยที่มีน้ำเป็น solvent (ตัวทำละลาย) และมีน้ำตาลเป็น solute (ตัวละลาย)

 

ตัวอย่าง  In most cases, the higher the temperature the more solute will dissolve in the solvent. อธิบายหรือแปลได้ว่า ในกรณีส่วนใหญ่ อุณหภูมิสูงขึ้นตัวละลายจำนวนมากขึ้นจะละลายมากขึ้นในตัวทำละลาย