spontaneity

  ENG-THA, S

spontaneity

 

คำนาม

(‚ส-พอน-ทะ-′เนีย-อ-ดี)

 

spontaneity หมายความว่า  ความเป็นธรรมชาติ ของใครคนใดคนหนึ่งที่การกระทำใด ๆ หรือพฤติกรรมของคนนั้นที่แสดงออกมักเป็นพฤติกรรมหรือการกระทำเกิดขึ้นเองเดียวนั้นและเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ว่างแผนหรือตั้งใจกระทำ

 

ตัวอย่าง  I like the friendly spontaneity of the dining-room crew. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันชอบความเป็นธรรมชาติของลูกเรือในห้องอาหาร

 

ดูที่ว่าของคำนี้ซึ่งมาจากคำคุณศัพท์ spontaneous