spontaneous, spontaneously

  ENG-THA, S

spontaneous

 

คำคุณศัพท์

(ส-พอน-′เท-เนียส-ส)

 

spontaneous หมายความว่า

1 เกิดขึ้นเองเดี๋ยวนั้น หรือ เกิดขึ้นเองในขณะนั้น ที่เกิดขึ้นโดยในช่วงเวลานั้นโดยไม่มีการวางแผน

ตัวอย่าง

His jokes seemed spontaneous, but were in fact carefully prepared beforehand. อธิบายหรือแปลว่า เรื่องตลกของเขาดูเหมือนจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองเดี๋ยวนั้น แต่ในความเป็นจริงเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบ

 

2 เกิดขึ้นเองตามธรมมชาติ โดยไม่ได้เกิดขึ้นโดยการที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำให้มันเกิดขึ้น 

ตัวอย่าง

The spontaneous mechanical activity of circular smooth muscle. อธิบายหรือแปลว่า การทำงานทางกลไกที่เกิดขึ้นเองของกล้ามเนื้อเรียบกลม

 


 

spontaneously

 

คำคุณศัพท์

(ส-พอน-เท-เนียส-ลี)

 

spontaneously หมายความว่า ทั้นที่ หรือ เดี๋ยวนั้นเอง หรือ (ที่เกิดขึ้นเอง)ตามธรมมชาติ

 

ตัวอย่าง

He said evidence showed the shooting occurred spontaneously. อธิบายหรือแปลว่า เขากล่าวว่าหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการยิ่งได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเอง – คือไม่ได้มีการว่างแผน

 

a surprising number of early pregnancies spontaneously abort. อธิบายหรือแปลว่า จำนวนที่น่าแปลกใจของการตั้งครรภ์ในระยะแรกๆ แทงตามธรรมชาติ

 

he’d reacted spontaneously, displaying the full force of his anger. อธิบายหรือแปลว่า เขาแสดงปฏิกิริยาทั้นที่ด้วยความโกรธของเขา