sputum

  ENG-THA, S

sputum

 

คำนาม

(ส-ปิว-ดัม) หรือ (ส-ปิว-ทัม)

 

sputum  หมายความว่า เสมหะ หรือ เสลด ซึ่งคือของเหลวชนิดเมือก (muscus) ในระบบทางเดินหลายใจที่มีส่วนผสมของน้ำลายและน้ำมูกผลิตในปอด โดยปกติเป็นผลมาจากการติดเชื้อหรือโรคอื่น ๆ

sputum อาจรู้จักกันทั่วไปว่า phlegm

ตัวอย่าง

The sputum test was nearly 83 percent accurate in identifying lung cancer, the study found, and nearly 88 percent in correctly identifying when a lung nodule was not cancerous. อธิบายหรือแปลได้ว่า จากการศึกษาพบว่าการตรวจเสมหะให้ความถูกต้องเกือบ 83 เปอร์เซ็นต์ในการระบุว่าเป็นมะเร็งปอด และเกือบ 88 เปอร์เซ็นต์ในการระบุได้อย่างถูกต้องเมื่อก้อนเนื้อของปอดไม่ได้เป็นมะเร็ง

 

Doctors and nurses tracked their temperatures and other symptoms, and tested their sputum — which indicates virus present in the lungs — as well as their noses and throats. อธิบายหรือแปลว่า แพทย์และพยาบาลติดตามอุณหภูมิและอาการอื่น ๆ และทดสอบเสมหะของพวกเขา ซึ่งบ่งชี้ว่าไวรัสมีอยู่ในปอด จมูกและลำคอของพวกเขา