subset

  ENG-THA, S

subset

 

คำนาม subsets; หรือที่นิยมน้อยกว่า sub-set; sub-sets

(สับ-เซต-ท)

 

subset หมายความว่า

1  ส่วนย่อย หรือ กลุ่มย่อย ซึ่งคือส่วนหรือกลุ่มของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จัดเป็นส่วนหรือกลุ่มย่อยภายในกลุ่มที่ใหญ่กว่า เช่น ถ้าเราพูดถึงเพลงเราพูดได้ว่าเพลงลูกทุ่งเป็น subset ของเพลงทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดจะประกอบด้วยเพลงทุกชนิดรวมกัน

จากรูป A เป็น subset ของ B และ B+A เป็น subset ของ C

 

ตัวอย่างประโยค  Manufacturing output – a subset of industrial output – also rose by 0.7% in September. อธิบายหรือแปลได้ว่า ผลผลิตภาคการผลิตสินค้า – ซึ่งเป็นส่วนย่อยของผลผลิตอุตสาหกรรม – ได้เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนกันยายนด้วย

 

(คำทางคณิตศาสตร์) เซตย่อย ซึ่งนิยามว่าถ้าให้ A และ B เป็นเซต(หรือกลุ่มของฟังก์ชันหรือตัวแปลหรืออื่นๆ) โดยที่ B มีสมาชิกมากกว่า A และสมาชิกทั้งหมดใน A เป็นสมาชิกใน B ด้วย เราจะเรียก A ว่าเป็นเซตย่อยของ B

ตัวอย่าง A เป็นเซตย่อยของ B เขียนเป็นสัญลักษณ์โดย A ⊆ B

 


ภาพจาก the Creative Commons