suffer

  ENG-THA, S

suffer

 

คำกริยา suffers; suffered; suffered; suffering

(ซัฟ-เฟอ-ร)

 

suffer หมายความว่า

1 เจ็บปวด  ทางกายหรือจิตใจ หรือ ประสบกับปัญหา

ตัวอย่าง 

He suffered a lot when his wife left him. อธิบายหรือแปลว่า เขาเจ็บปวดมากตอนภรรยาของเขาทิ้งเขาไป

 

Mexico will suffer irremediably if Trump imposes tariffs on imports  or tax the remittances. อธิบายหรือแปลว่า ประเทศเม็กซิโกจะประสบกับปัญหาอย่างที่แก้ไขไม่ได้หากทรัมป์กำหนดเก็บภาษีจากการนำเข้าหรือภาษีเงินส่งชำระ

 

2 (transitive verb) suffer (something) หมายความว่า ประสบกับ(ปัญหาหรือสิ่งที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดผลกระทบขึ้น)

ตัวอย่าง  Five years later, he suffered another meltdown at a press conference in New York. อธิบายหรือแปลได้ว่า ห้าปีต่อมา เขาได้ประสบกับการเสียสติอีกครั้งในงานแถลงข่าวในนิวยอร์ก

 

3  ป่วย หรือ ได้รับผลกระทบ โรคใดโรคหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะใช้ในรูป suffer from  (something) หมายความว่า ป่วยเป็น(โรคหนึ่งหรือภาวะหนึ่ง) หรือ ได้รับผลกระทบจาก(โรคหนึ่งหรือภาวะหนึ่ง)

ตัวอย่าง

She’s been suffering from cancer for two years. อธิบายหรือแปลว่า เธอป่วยเป็นโรคมะเร็งเป็นเวลาสองปีแล้ว

 

Pregnant women often suffer from iron deficiency. อธิบายหรือแปลว่า ผู้หญิงตั้งครรภ์มักได้รับผลกระทบจากภาวะขาดธาตุเหล็ก

 

4 (เมื่อพูดถึงเช่นคุณภาพ) แย่ลง หรือ เสื่อมลง

ตัวอย่าง Their relationship suffered because of her work. อธิบายหรือแปลว่า ความสัมพันธ์ของพวกเขาแย่ลงเพราะงานของเธอ

 

 

ดูคำนาม suffering