suffer

  ENG-THA, S

suffer

 

คำกริยา suffers; suffered; suffered; suffering

(ซัฟ-เฟอ-ร)

 

suffer หมายความว่า

1 เจ็บปวด ทางกายหรือจิตใจ หรือ ประสบกับปัญหา

ตัวอย่าง 

He suffered a lot when his wife left him. อธิบายหรือแปลว่า เขาเจ็บปวดมากตอนภรรยาของเขาทิ้งเขาไป

 

Mexico will suffer irremediably if Trump imposes tariffs on imports  or tax the remittances. อธิบายหรือแปลว่า ประเทศเม็กซิโกจะประสบกับปัญหาอย่างที่แก้ไขไม่ได้หากทรัมป์กำหนดเก็บภาษีจากการนำเข้าหรือภาษีเงินส่งชำระ

 

2 (transitive verb) suffer (something) หมายความว่า ประสบกับ(ปัญหาหรือสิ่งที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดผลกระทบขึ้น)

ตัวอย่าง  Five years later, he suffered another meltdown at a press conference in New York. อธิบายหรือแปลได้ว่า ห้าปีต่อมา เขาได้ประสบกับการเสียสติอีกครั้งในงานแถลงข่าวในนิวยอร์ก

 

3 ป่วยเป็น หรือ ได้รับผลกระทบ โรคใดโรคหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะใช้ในรูป suffer + from 

ตัวอย่าง

She’s been suffering from cancer for two years. อธิบายหรือแปลว่า เธอป่วยเป็นโรคมะเร็งเป็นเวลาสองปีแล้ว

 

Pregnant women often suffer from iron deficiency. อธิบายหรือแปลว่า ผู้หญิงตั้งครรภ์มักได้รับผลกระทบจาก ภาวะขาดธาตุเหล็ก

 

4 (เมื่อพูดถึงเช่นคุณภาพ) แย่ลง หรือ เสื่อมลง

ตัวอย่าง Their relationship suffered because of her work. อธิบายหรือแปลว่า ความสัมพันธ์ของพวกเขาแย่ลงเพราะงานของเธอ

 

 

ดูคำนาม suffering