suprasternal notch

  ENG-THA, J, S

suprasternal notch

 

คำนาม

คำทางกายวิภาคศาสตร์ หรือเรียกว่า jugular notch

 

suprasternal notch คือ ร่องคอ ซึ่งคือส่วนของลำคอที่เป็นรองลึกลงไปอยู่ระหว่างลำคอและระหว่างรอยต่อของกระดูกไหปลาร้า 2 ข้างที่อาจเรียกว่า jugular notch

 

ดูคำว่า notch

 


ภาพโดย the creative commons