symmetry, symmetrical, asymmetry, asymmetrical

  A, ENG-THA, S

symmetry

 

คำนาม

(ซิม–มะ–ทรี)

 

symmetry หมายถึง ความสมมาตร หรือ ความสมดุล เมื่อพูดถึงคำว่า symmetry เราจะพูดถึงสิ่งสองข้าง (เช่นใบหน้าของเรา) ที่มีความสมดุลหรือเท่าเทียมกันหรือเหมือนกัน

คำตรงกันข้ามคือ asymmetry หมายถึง ความไม่สมมาตร หรือ ความไม่สมดุล

 

 


 

symmetrical

 

คำคุณศัพท์

(ซิม-มะ-ตริ-เคิล-ล)

 

symmetrical หมายความว่า ที่สมดุล หรือ ที่สมมาตร

คำตรงกันข้ามคือ asymmetrical หมายความว่า ที่ไม่สมดุล หรือ ที่ไม่สมมาตร

 

ตัวอย่าง The human body is symmetrical. อธิบายหรือแปลได้ว่า ร่างกายมนุษย์มีความสมมาตร นั้นก็คือซีกซ้ายและซีกขวาสมดุลหรือเหมือนกัน

 

คำวิเศษณ์ symmetrically

คำตรงข้ามคือ asymmetrically