sympathy

  ENG-THA, S

sympathy

 

คำนาม

(′ซิม-พะ-ธี)

 

sympathy เป็นคำที่แสดงออกถึงความรู้สีกที่เห็นอกเห็นใจและสงสารที่มีต่อความโชคไม่ดีของคนอื่น ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและสงสารนี้เองที่ทำให้มนุษย์เราแตกต่างไปจากสัตว์

1 ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและสงสาร  ส่วนมากใช้ในรูป sympathy for (someone)

ตัวอย่าง  Some in the Jewish community express sympathy for Jared and Ivanka’s personal conflict. อธิบายหรือแปลว่า บางคนในชุมชนชาวยิวแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและสงสารต่อความขัดแย้งส่วนตัวของเจเรดและอีวังกา

 

2 ใช้เป็นคำนามนับได้ หมายถึง ความเห็นด้วยและสนับสนุน กับใครบางคน และถ้าใช้ในรูปพหพจน์ sympathies จะหมายถึง ความสนับสนุน  โดยเฉพาะที่มีความรู้สึกรวมกันกับคนหรือกลุ่มที่สนับสนุนนั้น ดูตัวอย่างดังต่อไปนี้

I must confess I have some sympathy with his views. อธิบายหรือแปลได้ว่า  ฉันต้องสารภาพว่าฉันมีความเห็นด้วยและสนับสนุนความคิดเห็นของเขาบ้าง

 

He is known to have right-wing sympathies. อธิบายหรือแปลได้ว่า  เขาเป็นที่รู้จักกันว่ามีความสนับสนุนพรรค(หรือกลุ่ม)ฝ่ายขวา – หรือพรรค(หรือกลุ่ม)อนุรักษนิยมนั้นเอง

 

ดูความแตกต่างกับคำ empathy

 


 

come out in sympathy with (someone)

 

คำสำนวน โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ

 

come out in sympathy with (someone) หมายถึง หยุดงานในความเห็นด้วยและสนับสนุนกับ (คนบางกลุ่ม)

 

เช่น  The railway workers came out in sympathy with the miners. อธิบายหรือแปลได้ว่า  คนงานรถไฟหยุดงานในความเห็นด้วยและสนับสนุนกับคนงานทำเมือง

 

 


 

in sympathy with

 

คำวลี

 

in sympathy with  หมายความว่า ในความสอดคล้องกับ

 

ตัวอย่าง  Gold advanced in sympathy with the overnight rise in US treasury bonds. อธิบายหรือแปลว่า (ราคา)ทองคำปรับตัวสูงขึ้นในความสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐ