take away

  ENG-THA, T

take away

 

คำกริยา takes away; took away; taken away;  taking away

 

take away หมายความว่า

1  take (something) away หรือ take away (something) หมายความว่า เอา(บางสิ่งบางอย่าง)ออกไป หรือ นำ(บางสิ่งบางอย่าง)ออกไป

ตัวอย่าง Could you please take these chairs away? – we don’t need them. อธิบายหรือแปลว่า คุณกรุณาช่วยเอาเก้าอี้เหล่านี้ออกไปได้ไหม – เราไม่ต้องการมัน(เก้าอี้)

 

2  take (something) away หรือ take away (something) หมายความว่า ทำให้(บางสิ่งบางอย่าง)หายไป

ตัวอย่าง Big supermarkets are taking business away from small local shops. อธิบายหรือแปลว่า ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่กำลังทำให้ธุรกิจจากร้านค้าท้องถิ่นขนาดเล็กหายไป

 

3  take (number) away หรือ take away (number) หมายความว่า ลบ(ตัวเลขหรือจำนวน)ออก หรือ หัก(ตัวเลขหรือจำนวน)ออก

ตัวอย่าง You have to take expenses away from the income first. อธิบายหรือแปลว่า คุณต้องลบค่าใช้จ่ายต่างๆออกจากรายได้ก่อน

 

4  take (someone) away หรือ take away (someone) หมายความว่า นำตัว(ใครบางคน)ไป และส่วนมากใช้ในรูป passive ที่หมายความว่า ถูกนำตัวไป

ตัวอย่าง

The police took away four people. อธิบายหรือแปลว่า ตำรวจได้นำตัวคนสี่คนไป

 

He was taken away in a police car. อธิบายหรือแปลว่า เขาถูกนำตัวไปในรถตำรวจ

 

ดูคำนาม takeaway