take place

  ENG-THA, P, T

take place

 

คำวลี คำกริยา takes place; took place; taken place; taking place

 

take place หมายความว่า เกิดขึ้น (ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือวันหนึ่งวันใด)

ตัวอย่าง 

The International Olympic Committee on Monday announced that the postponed Tokyo Games would take place in July and August of 2021. อธิบายหรือแปลว่า คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศในวันจันทร์ได้ประกาศว่า โตเกียวเกมส์(โอลิมปิกที่โตเกียว)​ที่ถูกเลื่อนออกไปจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ปี 2021

 

The meeting will take place remotely as ministers adhere to social distancing guidance. อธิบายหรือแปลว่า การประชุมจะเกิดขึ้นทางไกล(ทางโทรศัพท์หรือวิโดีโอ)ขณะที่รัฐมนตรีปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม