teleworking

  ENG-THA, T

teleworking

 

คำนาม ในประเทศอังกฤษอาจเรียกว่า telecommuting

(เท-ละ-เวอร๋ก-กิ่ง)

 

teleworking หมายความว่า การทำงานจากที่บ้าน หรือ การทำงานจากนอกสำนักงาน ซึ่งคือการทำงานจากสถานที่ที่ไม่ใช้สำนักงาน โดยเฉพาะจากบ้านผ่านการสื่อสารทางไกลหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่าง 

The government recommends businesses continue to encourage teleworking and close common areas where people congregate. อธิบายหรือแปลว่า รัฐบาลแนะนำให้ธุรกิจต่าง ๆ สนับสนุนการทำงานจากที่บ้านต่อไปและปิดพื้นที่ส่วนกลางที่ซึ่งผู้คนมารวมกัน

 

(คำนามขยายคำนาม) ​The Georgia senator also purchased stock for a company that provides teleworking software. อธิบายหรือแปลว่า วุฒิสมาชิกรัฐจอร์เจียซื้อหุ้นของบริษัทที่ให้บริการซอฟต์การทำงานจากที่บ้าน

 

 

ดู WFH

 


 

telework

 

คำกริยา teleworks; teleworked; teleworked; teleworking

(เท-ละ-เวอร๋ก-ค)

 

telework หมายความว่า ทำงานจากที่บ้าน หรือ ทำงานจากนอกสำนักงาน ซึ่งคือทำงานจากสถานที่ที่ไม่ใช้สำนักงานโดยเฉพาะจากบ้านผ่านการสื่อสารทางไกลหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต

teleworking ในประเทศอังกฤษอาจเรียกว่า telecommute/telecommutes/telecommuted/telecommuted/telecommuting

ตัวอย่าง  He teleworks at least once in a week. อธิบายหรือแปลว่า เขาจะทำงานจากที่บ้านอย่างน้อยหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์