theorem

  ENG-THA, T

theorem

 

คำนาม คำทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ theorems

(เธีย-ร-รัม)

 

theorem หมายความว่า  ทฤษฎีบท ซึ่งคือแนวความคิดหรือข้อความโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ที่พิสูจน์ด้วยขั้นตอนต่างๆหลายขั้นตอนแล้วว่าเป็นจริง เช่น the Pythagorean theorem แปลว่า ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ตัวอย่าง

No one ever said the Pythagorean theorem was correct “on the whole.” อธิบายหรือแปลว่า  ไม่มีใครเคยบอกว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสถูกต้อง“โดยทั่วไป”

 

Most physicists are aware of her fundamental theorem, which puts symmetry at the heart of physical law. อธิบายหรือแปลว่า นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ตระหนักถึงทฤษฎีบทพื้นฐานของเธอ ซึ่งทำให้ความสมมาตรเป็นหัวใจของกฎทางกายภาพ

 

 

ดู theory