tolerance

  ENG-THA, T

tolerance

 

คำนาม พหูพจน์ tolerances

(ทอ-ละ-รัน-ส)

 

tolerance หมายความว่า

1 tolerance หมายความว่า การยอมรับได้(กับความแตกต่างหรือความไม่ได้ดังใจ) ซึ่งคือความสามารถในการยอมรับและทนได้กับความแตกต่างทางความคิด พฤติกรรม หรือสิ่งที่เห็นแล้วไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ได้ดังใจ ดังนั้นอาจให้ความหมายว่า ความอดกลั้น(ยั้งใจ)  หรือ ความอดทน(อดกลั้น) หรือ ความทนได้ จากการแสดงออกต่อต้านหรือแสดงความไม่พอใจต่อความแตกต่างเหล่าที่เราไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบ ในความหมายนี้ tolerance เป็นได้ทั้งคำนามนับไม่ได้

ส่วนมาก tolerance of/towards/for (something)

ดูความแตกต่าง patience

ตัวอย่าง

Making a vaccine demands patience, attention to detail — and a tolerance for bitter failure. อธิบายหรือแปลว่า การผลิตวัคซีนต้องการความอดทน ความใส่ใจในรายละเอียด และการยอมรับได้ต่อกับความล้มเหลวอันขมขื่น

 

The government is beginning to show more tolerance of opposition groups. อธิบายหรือแปลว่า รัฐบาลกำลังเริ่มที่จะแสดงถึงความอดทนอดกลั้นต่อกลุ่มฝ่ายค้านมากขึ้น -ซึ่งคือรัฐบาลยอมรับความแตกต่างของฝ่ายค้านมากขึ้นถึงจะไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วย

 

tolerance ยังหมายความว่า ความทน หรือ ความทนทาน ซึ่งสามารถที่จะอยู่รอดได้จากสภาวะหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ ในความหมายนี้ tolerance เป็นได้ทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้รูปพหูพจน์ tolerances

ส่วนมาก tolerance to (something)

ตัวอย่าง

Many old people have a very limited tolerance to cold. อธิบายหรือแปลว่า คนชราหลายคนมีความทนที่จำกัดมากต่อความหนาวเย็น

 

These plants have a high tolerance to heat. อธิบายหรือแปลว่า พืชเหล่านี้มีความทนทานสูงต่อความร้อน

 

3  ค่าคลาดเคลื่อนรับได้ หรือ ค่าค่าเบี่ยงเบนรับได้ ซึ่งคือค่าที่เป็นจำนวนหรือปริมาณที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่สามารถยอมรับได้ ในความหมายนี้ tolerance เป็นได้ทั้งคำนามนับได้รูปพหูพจน์ tolerances

ตัวอย่าง The machines can operate with tight tolerances at speeds of 500 parts per minute. อธิบายหรือแปลว่า เครื่องจักรสามารถทำงานได้ด้วยค่าคลาดเคลื่อนรับได้เล็กน้อยมากที่ความเร็ว 500 ชิ้นต่อนาที