treaty

  ENG-THA, T

treaty

 

คำนาม treaties

(ทรี-ดี่) หรือ (ทรี-ที)

 

treaty หมายความว่า สนธิสัญญา ซึ่งคือข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจกันทางด้านการค้า การเมือง หรือเพื่อให้เกิดสันติภาพ

 

ตัวอย่าง 

The treaty was renegotiated, and then ratified just over a year ago. อธิบายหรือแปลได้ว่า สนธิสัญญาได้รับการเจรจาใหม่ และได้ถูกลงนามอนุมัติมาเพียงปีกว่า

 

The current treaty requires that 62.5 percent of a vehicle’s components originate in North America. อธิบายหรือแปลได้ว่า สนธิสัญญาในปัจจุบันนี้กำหนดว่า 62.5 เปอร์เซ็นต์ของส่วนประกอบของรถยนต์จะต้องมาจาก(หรือผลิตใน)ประเทศอเมริกาเหนือ