Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn

  C, ENG-THA, T

Tropic of Cancer และ Tropic of Capricorn

 

คำนาม

 

(the)​ Tropic of Cancer คือ เส้นรุ้งเขตร้อนเหนือ หรือ เส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์ ซึ่งเป็นเส้นรุ้งอยู่ทางตอนเหนือของเส้นศูนย์สูตรที่ละติจูด 23.43701 องศาเหนือ ในฤดูร้อนของซีกโลกเหนือช่วงเวลาของครีษมายันดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงศรีษะพอดีบนพื้นผิวโลกบริเวณเส้นรุ้งเขตร้อนเหนือ ซึ่งทำให้ในซีกโลกเหนือจะได้รับแสงแดดมากจึงเป็นช่วงเวลาของฤดูร้อน

ส่วนทางใต้ของเส้นศูนย์สูตร Tropic of Capricorn คือ เส้นรุ้งเขตร้อนใต้ หรือ เส้นทรอปิคออฟแคปริคอร์น ซึ่งเป็นเส้นรุ้งอยู่ทางตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตรที่ละติจูด 23.43701 องศาใต้ ซึ่งทำให้ในซีกโลกใต้จะได้รับแสงแดดมากจึงเป็นเวลาของฤดูร้อนของซีกโลกใต้ในขณะที่ซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนาว

โลกไม่เพียงหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์ แต่ยังจะเบี่ยงตัวเองเหนือและใต้อีกด้วย ซึ่งการเบี่ยงของโลกเป็นสาเหตุทำให้เกิดฤดูกาลบนโลก โดยที่ซีกโลกเหนือและใต้จะมีฤดูกาลกลับกันอันเนื่องมาจากการเบี่ยงของโลก

 

ที่มาของคำ

Tropic of Cancer ถูกตั้งขึ้นมาในครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งของกลุ่มดาว Cancer ซึ่ง Cancer เป็นภาษาละตินแปลว่าปู ส่วนคำว่า Tropicเป็นคำที่มาจากภาษากรีก trope ที่แปลว่า เปลี่ยน (ทิศทางหรือสถานการณ์)

ส่วน Tropic of Capricorn ถูกตั้งขึ้นมาในครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีก่อนเช่นกัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งของกลุ่มดาว Capricornus ซึ่งมาจากภาษาละติน capricorn ที่แปลว่า เขาของแพะ