turn the corner

  ENG-THA, T

turn the corner

 

คำสำนวน turns the corner; turned the corner; turning the corner หรือบางครั้งจะพบใช้ turn a corner

 

turn the corner หมายความว่า ผ่านจุดวิกฤตและสถานการณ์เริ่มที่ดีขึ้น ซึ่งคือผ่านช่วงเวลายากลำบากที่สุดไปแล้วและสถานการณ์เริ่มต้นที่จะดีขึ้น

 

ตัวอย่าง 

The company claims it has turned the corner and will be profitable soon. อธิบายหรือแปลว่า บริษัทอ้างว่าบริษัทได้ผ่านจัดวิฤตไปแล้วและจะมีกำไรเร็ว ๆ นี้

 

The economy has finally turned the corner. อธิบายหรือแปลว่า  เศรษฐกิจได้ผ่านจุดวิกฤตในที่สุด