turnover

  ENG-THA, T

turnover

 

คำนาม turnovers

(เทอ–ร–น–โอ–เวอ–ร)

 

turnover หมายความว่า จำนวนเงินที่ได้รับจากการขายในช่วงเวลาหนึ่ง นอกจากนั้น turnover หมายถึง จำนวนหรืออัตราส่วนพนักงานใหม่ที่ได้รับการว่าจ้างภายในระยะเวลาหนึ่งเพื่อทดแทนผู้ที่ลาออกหรือออกจากงานไป สองความหมายนี้ใช้มากที่สุดแต่ยังมีความหมายของคำนี้ที่ใช้ด้วยดังนี้

 

1 (คำทางธุรกิจ) มูลค่าการขาย หรือ ยอดการขายสินค้า ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งคือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการซึ้อการขายในช่วงเวลาหนึ่ง

ตัวอย่าง

The business has an annual turnover of $50,000. อธิบายหรือแปลได้ว่า ธุรกิจมีมูลค่าการขายประจำปี 50,000 ดอลลาร์

 

The company had an increase in turnover this quarter. อธิบายหรือแปลได้ว่า บริษัทมียอดการขายสินค้าเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้

 

2 (คำทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์) อัตราการเปลี่ยนพนักงาน หรือ จำนวนการเปลี่ยนพนักงาน ซึ่งคือจำนวนหรืออัตราส่วนพนักงานใหม่ที่ได้รับการว่าจ้างภายในระยะเวลาหนึ่งเพื่อทดแทนผู้ที่ลาออกหรือออกจากงานไป

ตัวอย่าง The high turnover among daycare workers is an ongoing problem. อธิบายหรือแปลว่า อัตราการเปลี่ยนพนักงานที่สูงในกลุ่มคนทำงานดูแลเด็กเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

3  การหมุนเวียนของสินค้าหรือบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งคือสินค้าที่ถูกขายออกไปและสินค้าใหม่เข้ามาทดแทน

ตัวอย่าง We want to find ways to speed up inventory turnover. อธิบายหรือแปลว่า เราต้องการหาวิธีเพื่อเพิ่มทำให้การหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเร็วขึ้น

 

5 ขนมพายขนาดเล็กที่ทำโดยการพับชิ้นส่วนของแป้งขนมเข้าด้วยกันเพื่อใส่บรรจุของหวานระหว่างชั้นแป้งนั้น ตัวอย่างรูปของ Cherry turnover