twisted-my-arm

  ENG-THA, T

twist (someone’s) arm

 

คำสำนวน twist my/your/his/her arm

 

twist (someone’s) arm เมื่อแปลตามตัวอักษรจะแปลว่า บิดแขน(ของใครบางคน)โดยเฉพาะการดึงแขนไปข้างหลังและบิดขึ้น ซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้เจ็บส่วนมากใช้ในการบังคับคน  

แต่ในความหมายของคำสำนวนนี้จะเป็นความหมายเชิงอุปมาอุปไมยเหมือนการบินแขนที่หมายความว่า บังคับ(ใครคนใดคนหนึ่ง)ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนคนนั้นไม่ต้องการทำ ในการบังคับไม่จำเป็นต้องบิดแขนจริง ๆ แต่จะบังคับด้วยความกดดันหรือโน้มนาวด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้อำนาจอื่น ๆ ที่มีเหนือกว่า

 

I didn’t want to go but my parents twisted my arm. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันไม่ต้องการไปแต่พ่อแม่ฉันบังคับฉัน

 

If you twist my arm, I’ll stay for a little bit longer. อธิบายหรือแปลได้ว่า  ถ้าคุณบังคับฉัน ฉันจะอยู่ต่ออีกหน่อย

 

I’m sorry for what happened last night, my arm was twisted. อธิบายหรือแปลได้ว่า  ฉันขอโทษสำหรับอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ เพราะฉันถูกบังคับ