two peas in a pod

  ENG-THA, P

two peas in a pod

 

คำสำนวน

 

two peas in a pod มีความหมายตามตัวอักษรว่า ถั่วลันเตาสองเม็ดในฝักหนึ่ง ที่มีความหมายว่า คนสองคนหรือสิ่งสองสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกัน เสมือนถั่วลันเตาในฝักหากเรามองดูก็จะไม่เห็นความแตกต่าง และอาจจะให้ในรูป

like two peas in a pod มีความหมายตามตัวอักษรว่า  เหมือนถั่วลันเตาสองเม็ดในฝักหนึ่ง ซึ่งคือ มีลักษณะที่เหมือนกัน

like peas in a pod มีความหมายตามตัวอักษรว่า เหมือนถั่วลันเตาในฝักหนึ่ง ซึ่งคือ มีลักษณะที่เหมือนกัน

peas in a pod

 

ตัวอย่าง

My sister and I are two peas in a pod. We both like the same things. อธิบายหรือแปลว่า น้องสาวของฉันและฉันเป็นถั่วลันเตาสองเม็ดในฝักหนึ่ง(ซึ่งคือมีลักษณะเหมือนกัน) เราทั้งสองชอบสิ่งเดียวกัน

 

His whole family is like that. They’re like peas in a pod. อธิบายหรือแปลว่า ทั้งครอบครัวของเขาเป็นอย่างนั้นและ พวกมันเหมือนถั่วลันเตาในฝักหนึ่ง(ซึ่งคือมีลักษณะเหมือนกัน)

 

The twins look like two peas in a pod. อธิบายหรือแปลว่า ฝาแฝด(คู่นั้น)ดูเหมือนถั่วลันเตาสองเม็ดในฝักหนึ่ง