unbeknownst, unbeknown

  ENG-THA, U

unbeknownst

 

คำวิเศษณ์ของประโยค ประเทศอังกฤษอาจนิยมใช้ unbeknown (อัน-บิ-โนน)

(อัน-บิ-โนน-ส-ท)

 

unbeknownst to (someone) หรือ unbeknown to (someone) หมายความว่า โดยที่(ใครบางคน)ไม่รู้ หรือ โดยที่(ใครบางคน)ไม่ทราบ

ตัวอย่าง

Unbeknownst to his family, he had been ill for months. อธิบายหรือแปลว่า โดยที่ครอบครัวของเขาไม่รู้ เขาได้ป่วยมาหลายเดือนแล้ว

 

The doctor, unbeknownst to Tiffany Spencer, checked her blood for cancer markers. อธิบายหรือแปลว่า แพทย์ โดยที่ทิฟฟานี สเปนเซอร์ไม่รู้ ได้ตรวจเลือดของเธอเพื่อ(หา)ตัวบงชี้โรคมะเร็ง

 

Students watch YouTube videos or play video games in class, unbeknown to a majority of teachers. อธิบายหรือแปลว่า นักเรียนดูวิดีโอยูทูบหรือเล่นวิดีโอเกมในชั้นเรียนโดยที่ครูส่วนใหญ่ไม่รู้