undocumented

  ENG-THA, V

undocumented

 

คำคุณศัพท์

(อัน-′ด็อก-คิว-เมน-เทด-ด)

 

undocumented หมายความว่า

1 (ส่วนมากในประเทศอเมริกา) ไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย และถ้าพูดถึง an undocumented immigrant จะหมายถึง ผู้อพยพที่ไม่มีใบอนุญาตอยู่อาศัยในประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งคือผู้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศที่ผิดกฎหมาย

ตัวอย่าง

The city of Mission is 88 percent Hispanic, with a sizable undocumented population. อธิบายหรือแปลได้ว่า เมืองมีสชั่นมีคนจากอเมริกาใต้ 88 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นประชากรที่ไม่มีใบอนุญาตค่อนข้างมาก

 

The CNN reports that about half of agriculture workers are undocumented immigrants. อธิบายหรือแปลได้ว่า ซีเอ็นเอ็นรายงานว่าประมาณครึ่งหนึ่งของคนงานทางเกษตรกรรมเป็นผู้อพยพเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย

 

There are many undocumented teachers in the city. อธิบายหรือแปลได้ว่า มีครูที่ไม่มีใบอนุญาตจำนวนมากในเมือง – ซึ่งคือไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพครูที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

ไม่มีเอกสารที่ประกอบ หรือ ไม่มีหลักฐานบันทึก

ตัวอย่าง We cannot reimburse you for undocumented travel expenses. อธิบายหรือแปลได้ว่า เราไม่สามารถคืนเงินให้คุณได้ในค่าใช้จ่ายการเดินทางที่ไม่มีเอกสารประกอบ – ซึ่งคือไม่มีหลักฐานการเดินทางเช่นใบเสร็จ