unequivocally

  ENG-THA, U

unequivocally

 

คำวิเศษณ์

(อัน-อี-′ควิ-วิก-ลี่)

 

unequivocally  หมายความว่า อย่างไม่มีข้อสงสัย หรือ อย่างชัดเจน หรือ อย่างแจ่มแจ้ง

ตัวอย่าง

He is unequivocally the wrong choice for Supreme Court Justice. อธิบายหรือแปลว่า เขาเป็นตัวเลือกที่ผิดอย่างไม่มีข้อสงสัยสำหรับ(การเป็น)ผู้พิพากษาศาลฎีกา

Because I believe in justice for all, I unequivocally support the rights of the accused, too. อธิบายหรือแปลว่า เพราะฉันเชื่อในความยุติธรรมสำหรับทุกคน (ดังนั้น)ฉันสนับสนุนสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาอย่างไม่มีข้อสงสัยเช่นกัน