unreliable

  ENG-THA, U

unreliable

 

คำคุณศัพท์

(อัน-ริ-′ไล-อะ-เบิล-ล)

 

unreliable หมายความว่า พึ่งพาไม่ได้ หรือ ไว้ใจไม่ได้ หรือ เชื่อถือไม่ได้ และคำในลักษณะเดียวกันหลายคำ ซึ่งคือเมื่อต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการใช้ก็ไม่ให้การช่วยเหลือหรือไม่มีให้ใช้จึงเป็นคนหรือสิ่งที่พึ่งพาไม่ได้  ถ้าเราพูดถึง an unreliable car เราก็จะพูดถึงรถที่ไว้ใจไม่ได้เพราะเสียตลอด

ตัวอย่าง

He drives his old unreliable car to work. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาขับรถเก่าที่ไว้ใจไม่ได้ของเขาไปทำงาน – ซึ่งคือรถที่เสียตลอดไว้ใจไม่ได้

 

He was erratic, unreliable, unstable and volatile, irascible and always ready to resort to violence. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้ พึ่งพาไม่ได้ ไม่แน่นอนและผันผวน โกรธง่ายและพร้อมที่จะหันไปใช้ความรุนแรงเสมอ

 

คำตรงกันข้าม reliable