up for

  ENG-THA, U

up for

 

คำวลี

 

up for หมายความว่า

1 (คำในภาษาไม่เป็นทางการหรือภาษาพูด) ยาก(ทำบางสิ่งบางอย่าง)

We’re going out dancing tonight. Are you up for it? อธิบายหรือแปลได้ว่า เรากำลังจะออกไปเต้นกันในคืนนี้  คุณยากไปเต้นไหม – it ในที่นี้คือเต้น

 

I’m up for some Chinese food. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันยากกินอาหารจีน

 

2  up for sale หมายถึง กำลังขาย หรือ up for auction หมายถึง กำลังถูกประมูล

The house on the other side of the street is up for sale. อธิบายหรือแปลได้ว่า บ้านที่อยู่อีกด้านหนึ่งของถนนกำลังขาย

 

3 กำลังถูกพิจารณาเพื่อ(สิ่งหนึ่งสิ่งใด)

She was up for promotion. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอกำลังถูกพิจารณาเพื่อเลื่อนต่ำแหน่ง

 

 

4 กำลังถูกขึ้นศาลสำหรับ (การถูกกล่าวหาว่าทางอาชญากรรม)

He was up for armed robbery. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขากำลังถูกขึ้นศาลสำหรับการโจรกรรมอาวุธ