urinate, urine, urination

  ENG-THA, U

urinate

 

คำกริยา urinates; urinated; urinating

(ยู-ระ-เนต-ท)

 

urinate หมายความว่า ปัสสาวะ

 

ตัวอย่าง The inability to urinate  may occur in women and men. อธิบายหรือแปลว่า การไม่สามารถจะปัสสาวะได้อาจเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงและผู้ชาย

 


 

urine

 

คำนาม

(ยู-เริน)

 

urine หมายถึง ปัสสาวะ หรือ น้ำปัสสาวะ

 

ตัวอย่าง The company tests urine samples or drug evidence. อธิบายหรือแปลว่า บริษัตรวจสอบตัวอย่างปัสสาวะหรือหลักฐานยาเสพติด

 


 

urination

 

คำนาม

(ยู-ระ-เน-ชั่น)

 

urination หมายความว่า การปัสสาวะ

 

ตัวอย่าง Some 18,000 people were detained or issued criminal summons for public urination last year. อธิบายหรือแปลว่า มีผู้ถูกคุมขังหรือออกหมายเรียกทางอาชญาประมาณ 18,000 คนสำหรับการปัสสาวะในที่สาธารณะเมื่อปีที่แล้ว